Економіко-правова природа Системи Bitbon[i] зафіксована в конституюючому документі — Публічному контракті Системи Bitbon[i] — і в Додатках, що є його невід’ємною частиною, а також у всій сукупності цифрових активів[i] усіх Користувачів, інформаційні ресурси[i] яких і формують її інформаційно-прикладний аспект.

Компанія «Сімкорд», розробник інфраструктури Системи Bitbon[i], дивиться на технологію розподіленого реєстру[i] глибше, аніж це зазвичай прийнято в галузі або навіть у світі.

Ця технологія є ідеальною основою для токенізації не лише об’єктів, але навіть соціальних відносин, зокрема — правовідносин, що значно відрізняється від поширеного у світі розуміння блокчейну[i] (однієї з реалізацій технології розподіленого реєстру) лише як деякої «платіжної системи» або нових «платіжних засобів», таких як криптовалюти.

Можливості технології розподіленого реєстру набагато ширші й глибші, ніж можуть запропонувати навіть найпоширеніші криптовалюти, оскільки в них завжди лежить спекулятивна природа, що несе реальну загрозу для правових і навіть фінансових систем країн.

Система Bitbon дозволяє своїм Користувачам[i] токенізувати не лише фізичні об’єкти, але й правовідносини навколо них. Це вигідно відрізняється від будь-яких інших відомих FinTech-рішень на основі технології розподіленого реєстру, що дозволяє вести миттєвий облік усіх подій із їх здійснення в інформаційній платформі на базі технології розподіленого реєстру — децентралізованій інформаційній платформі[i] (ДІП).

1. Токенізовані правовідносини

Токенізовані правовідносини — це правові відносини між користувачами ДІП як суб’єктами права щодо об’єкта права, яке є також і об’єктом обліку, що здійснюється за допомогою токену розподіленого реєстру[i]. Водночас деякі права й обов’язки сторін, що виникають у процесі таких правових відносин, а також їх послідовність, за умови що вони мають точний алгоритм подій, можуть бути запрограмовані в ДІП і виконуватись автоматично. Всі події токенізованих правовідносин обліковуються, оскільки в режимі реального часу відображаються в системі обліку токенів розподіленого реєстру[i].

До головних переваг токенізованих правовідносин порівняно зі звичайними можна віднести:

 • верифікацію сторін правовідносин;
 • прозорість;
 • миттєві операції;
 • доступність 24/7;
 • технологічно гарантований рівень захищеності та соціальної довіри між учасниками під час здійснення ними правочинів із використанням токену розподіленого реєстру;
 • беззаперечність здійснення подій учасниками правовідносин та їх послідовності;
 • автоматизацію елементів правовідносин, що мають точний алгоритм подій, програмованість дій та їхньої послідовності;
 • інші аспекти.

2. Ринок токенізованих активів

Токенізація правовідносин дозволяє модернізувати існуючі правовідносини, що значно спрощує їх адаптацію до законодавств різних країн світу. Токенізація правовідносин створює умови для формування та розвитку нового ринку — ринку токенізованих активів, функціональність якого залежить від атрибутів і властивостей токенізованих активів і від середовища їх обертання.

Токенізований актив — це вид віртуального активу[i], що існує в системі обліку токенів розподіленого реєстру у вигляді запису з ідентифікатором інформації, похідної від первинного активу[i].

Група розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) визначає віртуальний актив як «цифрове вираження цінності, яким можна торгувати в цифровому форматі або яке можна переказувати та використовувати для платіжних або інвестиційних цілей». Оскільки Рекомендації FATF є загальновизнаним міжнародним стандартом із протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, то увага фінансистів і регуляторів по всьому світу далі сфокусувалася на терміні «віртуальний актив», що стало основою для досліджень науковців із різних країн.

Графічне відображення класифікації віртуальних активів на підставі комплексності їх природи
Рисунок 1. Графічне відображення класифікації віртуальних активів на підставі комплексності їх природи
* Джерело : науково-дослідна стаття Комплексна класифікація віртуальних активів

Компанія «Сімкорд» розглядає ринок токенізованих активів як ринок прав, похідних від договору з розпоряджання майном, зокрема прав на закриття конкретних правочинів, і переконана, що він повинен мати єдиний децентралізований простір. Обов’язковою умовою функціонування цього ринку є наявність єдиних правил взаємодії для всіх його учасників, порушення яких тягне відповідальність, що накладається автоматично через технологічність ринку.

Компанія «Сімкорд» створила й успішно розвиває ринок токенізованих активів завдяки такому простору — Соціальній мережі «Система Bitbon»[i], що є середовищем обертання цифрових активів[i] (один із видів токенізованих активів).

3. Базові поняття економіко-правової природи Системи Bitbon

Економіко-правову природу Системи Bitbon слід розглядати через такі поняття:

Соціальна мережа «Система Bitbon»

Соціальна мережа «Система Bitbon» — це форма організації Спільноти Системи Bitbon у вигляді децентралізованої соціальної мережі економічних відносин, що надає користувачам можливість здійснювати суспільні відносини, зокрема правовідносини, з використанням цифрових активів та інфраструктури Системи Bitbon згідно з Публічним контрактом Системи Bitbon, норми якого є обов’язковими для всіх Користувачів Системи Bitbon.

Основні відмінності Соціальної мережі «Система Bitbon» від інших соціальних мереж:

 • Соціальна мережа «Система Bitbon» є децентралізованою, тобто відсутня єдина точка зберігання даних і немає одного управляючого, а є безліч управляючих, також немає одного бенефіціара, а є безліч вигодонабувачів. Водночас і управляючими, і вигодонабувачами є Користувачі у статусі Учасника Системи Bitbon[i].
 • Система Bitbon як соціальна мережа має всі основні характеристики, серед яких можна особливо виокремити єдині цінності[i] всієї Спільноти та наявність універсальної онлайн-платформи для реалізації схожих інтересів, установлення ділових контактів і роботи. Водночас інструментами комунікації Користувачів Системи Bitbon є не публічні повідомлення, а цифрові активи, які також можна розглядати як різновид закритих чатів у сучасній інтерпретації.
 • Соціальна мережа «Система Bitbon» має економічне спрямування, за якого основним інструментом побудови соціальних відносин в економічному аспекті є цифрові активи та здійснювані з їх допомогою правочини[i], що обумовлює наявність регулювання взаємних прав та обов’язків, а також відповідальності не лише у сторін конкретних правовідносин, але й користувачів загалом.

Інфраструктура Системи Bitbon

Інфраструктура Системи Bitbon становить єдиний програмний комплекс (ПЗ), створений компанією «Сімкорд» згідно з міжнародним сертифікатом системи менеджменту якості ISO:9001:2015 у сфері науково-дослідної діяльності в галузі розроблення та виробництва високонавантажених програмних рішень на базі технології розподіленого реєстру на підставі інтелектуальної власності компанії «Сімкорд», зареєстрованої в міжнародних реєстрах.

Цей єдиний програмний комплекс (ПЗ) складається з програмного забезпечення[i], сукупності компонентів[i] і базових сервісів Системи Bitbon[i], які, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38), знаходяться на балансі компанії «Сімкорд» як об’єкт права інтелектуальної власності та для цілей ведення бухгалтерського обліку визначаються як нематеріальний актив (НМА).

Якісні та кількісні зміни елементів єдиного програмного комплексу (ПЗ) спрямовані на покращення та розширення інфраструктури Системи Bitbon, зокрема її функціональних можливостей, і фіксуються в бухгалтерській документації компанії «Сімкорд».

Інфраструктура Системи Bitbon є первісним активом[i] для цифрового активу Bitbon. Право користування інфраструктурою Системи Bitbon мають усі Користувачі Соціальної мережі «Система Bitbon» згідно з Публічним контрактом Системи Bitbon.

Цифровий актив як спосіб розпоряджання майном

Розпоряджання майном у цивільному праві є однією з правомочностей власника, що дозволяє йому на свій розсуд здійснювати будь-які дії щодо належного йому майна, які не суперечать закону та іншим правовим актам і не порушують права та інтереси інших осіб, що охороняються законом, зокрема відчужувати своє майно у власність іншим особам (продавати, міняти, дарувати тощо), передавати їм, залишаючись власником, права володіння та користування майном, передавати їм право розпоряджання майном, віддавати майно під заставу, розпоряджатися ним в інший спосіб.

Суб'єктний склад суспільних відносин Користувачів Системи Bitbon
Рисунок 2. Суб’єктний склад суспільних відносин Користувачів Системи Bitbon

Цифровий актив у Системі Bitbon — це форма фіксації в Соціальній мережі «Система Bitbon» способу розпоряджання майном, що передбачає синтез корелюючих між собою даних первісного активу[i] (майна), первинного активу[i] (договору-оферти про розпоряджання майном) і токену розподіленого реєстру[i].

Похідність цифрового активу та кореляція даних первісного активу, первинного активу і токену розподіленого реєстру
Рисунок 3. Похідність цифрового активу та кореляція даних первісного активу, первинного активу і токену розподіленого реєстру

Цифровий актив є одним із видів токенізованих активів на підставі похідності[i] як видоутворюючого фактора.

Похідність видів токенізованих активів від майна
Рисунок 4. Похідність видів токенізованих активів від майна

Інструментом реалізації вибраного власником способу розпоряджання майном є одиниця цифрового активу[i]. Кожна одиниця цифрового активу має технологічну й інформаційно-прикладну складову. Технологічна складова подана у вигляді одиниці обліку токену розподіленого реєстру[i] та його даних, а інформаційно-прикладна складова подана у вигляді корелюючих даних первинного активу і даних первісного активу. У разі настання подій із майном (первісним активом) одночасно відбуваються зміни і його даних, що тягнуть зміни також даних первинного активу. Ці зміни фіксуються у вигляді транзакції одиниці обліку токену розподіленого реєстру. Отже, всі події з майном, що відображені в договорі з його розпоряджання, фіксуються у вигляді запису в розподіленому реєстрі.

Технологічна складова визначає форму кожної одиниці цифрового активу Користувача, що є одноманітною для всіх одиниць і подана у вигляді одиниці обліку токену розподіленого реєстру, в той час як інформаційно-прикладна складова є унікальною для кожної одиниці такого цифрового активу Користувача та визначає її склад. Маючи особливу інформаційно-прикладну складову, цифровий актив Користувача є унікальним за своїм змістом, але одноманітним за формою завдяки технологічній складовій. Похідність, притаманна кожному цифровому активу Користувача, надає йому, як способу розпоряджання майном, динамічності, що є характеристикою основного критерію для цифрового активу Користувача, його практичної значущості.

Похідність цифрового активу

Похідність цифрового активу є основою правової природи Системи Bitbon і становить правовий зв’язок первісного активу та первинного активу для цифрового активу, що встановлюється автоматично в момент створення цифрового активу та динамічно відстежується завдяки обертанню одиниць такого цифрового активу в Системі Bitbon.

Рисунок 5. Правова природа Систем Bitbon

Під правовим зв’язком слід розуміти складний динамічний договір, що складається з низки договорів, правочинів та умов, зафіксованих в інформаційному ресурсі як первинному активі для цифрового активу, та дій із майном як первісним активом для цифрового активу. Дії з майном вчиняються у разі настання умов, передбачених договорами та правочинами як складовими складного договору. Такі дії фіксуються в розподіленому реєстрі та є умовою (причиною) для виконання певних дій до моменту припинення такого договору внаслідок виконання його умов.

Водночас частина правочинів і договорів виконується автоматично за встановленими правилами й умовами. Усі події за правочинами та договорами фіксуються за допомогою транзакцій одиниць обліку токенів розподіленого реєстру як технологічної складової цифрового активу, що корелює з інформаційно-прикладною складовою.

В основі деяких цифрових активів Користувачів Системи Bitbon може знаходитися не складний, а простий договір, наприклад у вигляді правочину купівлі-продажу товарів чи послуг.

Цифровий актив Bitbon

Bitbon є ключовим елементом інфраструктури Системи Bitbon, що становить програмне забезпечення у формі коду для активації базових сервісів Системи Bitbon за допомогою одиниць Bitbon[i] як складової частини цього програмного забезпечення.

Bitbon є суворо лімітованим ресурсом Системи Bitbon, оскільки його кількість обмежено 100 000 000,00 одиниць Bitbon.

Bitbon становить системоутворюючий цифровий актив, створений компанією «Сімкорд» унаслідок токенізації первісного активу для Bitbon.

Bitbon — це спосіб розпоряджання компанією «Сімкорд» своїм майном, а саме немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», як інфраструктурою Системи Bitbon на умовах Публічного контракту Системи Bitbon.

Отже, Bitbon становить цифрове вираження права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» як первісним активом для Bitbon у порядку, визначеному інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»[i] як первинним активом для Bitbon, із фіксуванням усіх подій у системі обліку токенів розподіленого реєстру.

Отже, Bitbon є способом обліку права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», здійснюваного за допомогою одиниць Bitbon, які також є доступом до Соціальної мережі «Система Bitbon».

Цифрові активи Користувачів Системи Bitbon

У Соціальній мережі «Система Bitbon» кожен Користувач[i] має можливість створювати свої цифрові активи[i] для управління належними йому майновими та/або особистими немайновими правами з метою їх реєстрації та розпоряджання, зокрема здійснення рівноцінного обміну таких прав за допомогою одиниць цифрового активу. Обертання майнових та/або особистих немайнових прав Користувачів здійснюється за допомогою одиниць цифрових активів таких Користувачів.

У первинному активі для свого цифрового активу Користувач Системи Bitbon самостійно визначає спосіб розпоряджання своїм майном (первісним активом), а також встановлює атрибути та властивості цього цифрового активу, що визначають правила й умови здійснення правовідносин із таким майном, а також із одиницями такого цифрового активу як інструментами реалізації способу розпоряджання майном.

Функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon дозволяють її Користувачам, дотримуючись правил та умов Публічного контракту Системи Bitbon, здійснювати правовідносини через вчинення правочинів, пов’язаних як із реалізацією способів розпоряджання майном, визначених цифровими активами Користувачів, так і з обертанням одиниць таких цифрових активів, що сприяє розвитку токенізованих правовідносин за допомогою цифрових активів у Соціальній мережі «Система Bitbon».

Можливості Користувачів створювати різні види цифрових активів пов’язані з розробленням компанією «Сімкорд» формулярів цифрових активів Користувачів як елементів інфраструктури Системи Bitbon.

Правочин у Системі Bitbon

В основу природи Системи Bitbon покладено доктрину природного права, яка виражається в тому, що під час реалізації майнових та особистих немайнових відносин Користувачі вільні у виборі способу, за допомогою якого фіксується волевиявлення сторін, а саме у виборі форми правочину.

У Соціальній мережі «Система Bitbon» усі правочини можна поділити на дві групи:

 1. Правочин у правовідносинах, в яких об’єктом права виступає майно, а одиниця цифрового активу є інструментом реалізації способу розпоряджання майном.
 2. Правочин у правовідносинах, в яких об’єктом права виступає одиниця цифрового активу, що є інструментом реалізації певного способу розпоряджання конкретним майном.

Об’єднує їх форма правочину, що є стандартизованою в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Правочин у Системі Bitbon — це відносини між Користувачами Соціальної мережі «Система Bitbon», спрямовані на встановлення, та/або зміну, та/або припинення прав та обов’язків у правовідносинах між такими Користувачами.

Правочин у Системі Bitbon реалізується завдяки транзакції токену розподіленого реєстру[i].

Формою правочину в Системі Bitbon є транзакція токену розподіленого реєстру (далі — правочин), що приймається Спільнотою Системи Bitbon і забезпечується функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon згідно з алгоритмом дій модуля цифрового активу[i].

Отже, будь-які правочини в Соціальній мережі «Система Bitbon» мають єдину форму у вигляді транзакції токену розподіленого реєстру як технологічної складової цифрового активу Користувача, яка, маючи особливу інформаційно-прикладну складову, робить такий правочин унікальним за своїм змістом.

У Системі Bitbon моментом укладання правочину є реєстрація транзакції токену розподіленого реєстру в системі обліку токенів розподіленого реєстру як у структурному елементі Системи Bitbon завдяки реалізації операцій модуля цифрового активу.

У Системі Bitbon сторонами правочину є виключно Користувачі.

У Системі Bitbon транспарентність правочинів забезпечується інфраструктурою Системи Bitbon.

Суб’єкти правочину в Системі Bitbon

Правочин у Системі Bitbon має бути здійснений у відповідній формі та відповідними суб’єктами.

Форма правочину в Системі Bitbon стандартизована у вигляді транзакції токену розподіленого реєстру.

Сторонами правочину є Користувачі Соціальної мережі «Система Bitbon», кожен з яких має свій персональний обліковий запис[i]. Дані облікових записів учасників правочину дозволяють затвердити їх як сторони правочину.

Статус[i] і роль[i] дозволяють Користувачу через свій обліковий запис здійснювати правочин, а інфраструктура Системи Bitbon на підставі принципу сегрегації цифрових активів[i] допускає його здійснення.

Факт переказу одиниць цифрового активу[i] з одного облікового запису Користувача та факт прийняття цих одиниць цифрового активу іншим обліковим записом Користувача підтверджують волевиявлення їх власників на згоду здійснити такий правочин.

У правочині, в якому об’єктом права виступає одиниця цифрового активу як інструмент реалізації способу розпоряджання майном, облікові записи Користувачів виконують функцію підтвердження їх власників як сторін правочину. Правочин здійснюється внаслідок конклюдентних дій сторін правочину та додаткових формальностей не передбачає.

У договорі-оферті як правочині, в якому об’єктом права виступає майно, а одиниця цифрового активу є інструментом реалізації способу розпоряджання майном, обліковий запис Користувача-Оферента виконує функцію електронного цифрового підпису, що підтверджує дані про його власника як сторони правочину та його авторство договору-оферти. Водночас обліковий запис Користувача-Акцептанта в момент пред’явлення одиниць цифрового активу власнику цифрового активу для виконання зобов’язань за договором-офертою також виконує функцію електронного цифрового підпису, що підтверджує дані про власника одиниць цифрового активу як сторони правочину (Акцептанта), а також підтверджує вимогу від нього до іншої сторони договору-оферти (Оферента) про виконання зобов’язань за договором-офертою та/або закриття правочину.

Діяльність у Системі Bitbon

Діяльність у Соціальній мережі «Система Bitbon» здійснюється на підставі спеціальних статусів, надання яких регламентовано Публічним контрактом Системи Bitbon, що робить її зрозумілою та доступною для кожного Користувача.

Особливістю діяльності є те, що вигода від її провадження може бути отримана виключно в одиницях цифрових активів. Водночас до категорії «одиниць цифрових активів» включаються всі види цифрових активів як способи розпоряджання майном, зокрема фінансовими коштами, наприклад, із використанням банківських договорів.

У Системі Bitbon окремому виду діяльності відповідає спеціальний статус і роль, що визначають рівень доступу Користувача до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

4. Здійснення економічної діяльності за допомогою Системи Bitbon

Види діяльності з виробництва економічних благ і послуг, які можна здійснювати за допомогою Соціальної мережі «Система Bitbon»[i], відповідають видам діяльності, що існують на цей час. Будь-яких обмежень Публічний контракт Системи Bitbon не містить. Проте обмеження за видами економічної діяльності, що існують у різних країнах, поширюються на Користувачів, які є громадянами таких країн та/або економічна діяльність яких підпадає під регуляцію законодавств таких країн.

Усі правовідносини, здійснювані Користувачами в Соціальній мережі «Система Bitbon», у яких об’єктом права виступає майно, а одиниця цифрового активу[i] є інструментом реалізації способу розпоряджання майном, варто розглядати як правовідносини, у яких договір-оферта із розпоряджання майном має відкладене виконання (право на закриття правочину), зокрема у вигляді відкладеної оплати. Такі правовідносини умовно можна поділити на дві категорії:

 • правовідносини, в яких результат виконання договору-оферти із розпоряджання майном (реалізація права на закриття правочину) підлягає обов’язковій державній реєстрації з огляду на статус майна та/або вид діяльності (наприклад, договір купівлі-продажу будинку);
 • правовідносини, в яких такий результат не потребує державної реєстрації (наприклад, оренда нерухомості).

Правовідносини з першої категорії слід розглядати як договір-оферту про наміри укласти основний договір із розпоряджання майном, який буде укладено згідно з вимогами регіонального законодавства. Водночас договір-оферта повинен містити гарантії щодо настання відповідальності за ухилення від укладання такого основного договору (наприклад, договір відповідального зберігання майна з його утриманням у разі порушення умов договору-оферти, договір страхування, договір ескроу тощо). До того ж такі гарантії можуть бути надані функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon[i] (наприклад, застава у вигляді одиниць цифрових активів).

Правовідносини з другої категорії таких гарантій не передбачають, оскільки не припускають укладання основного договору з розпоряджання майном. Такі правовідносини можуть бути здійснені за умови їх «страхування» певною кількістю одиниць цифрових активів за допомогою інфраструктури Системи Bitbon.

У питаннях фінансової звітності в Соціальній мережі «Система Bitbon» діє принцип, за яким кожен Користувач провадить господарську діяльність, що не залежить від діяльності інших Користувачів.

5. Інтеграція Системи Bitbon і місцевої економіки

Одним із завдань Соціальної мережі «Система Bitbon» є модернізація електронної комерції, зокрема здійснення обліку товарів і послуг, а також усіх подій за правочинами між Користувачами із використанням функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon, а також цифрових активів Користувачів.

Архітектура Соціальної мережі «Система Bitbon» передбачає роль Регіонального оператора, який виконуватиме основні функції в організації електронної комерції за допомогою Системи Bitbon[i] на закріпленій за ним території згідно з договором франчайзингу. До основних функцій Регіонального оператора належать:

 • допомога та захист інтересів Спільноти на конкретній території;
 • верифікація сторін правовідносин, здійснюваних на конкретній території із використанням функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon;
 • ведення діяльності, спрямованої на впровадження нових способів управління майновими та особистими немайновими правами за допомогою цифрових активів;
 • взаємодія з місцевою владою;
 • дотримання місцевого законодавства в межах застосування функціональних можливостей Системи Bitbon;
 • сприяння залученню сервісів Системи Bitbon до наявних механізмів надання публічних послуг на конкретній території;
 • модернізація електронної комерції в межах місцевого законодавства;
 • величезна кількість інших функцій, що забезпечують повноцінну інтеграцію Системи Bitbon на конкретній території.

Основним завданням Регіонального оператора є створення умов розвитку Соціальної мережі «Система Bitbon» на закріпленій за ним території згідно з договором франчайзингу.