Bitbon в економіко-правовому полі

«Цифровий актив» становить запатентований ТОВ «СІМКОРД» спосіб, що передбачає можливість управляти майном за допомогою доступу до такого майна, зокрема контролювати його використання через соціальну мережу та вести облік його використання у системі на базі технології розподіленого реєстру[i] (блокчейн[i]). Майнове право на «цифровий актив як спосіб управління майном» зареєстровано за ТОВ «СІМКОРД» у різних патентах на корисну модель у багатьох країнах світу. Усе вищезазначене має документальне підтвердження, зокрема на сайтах: https://www.simcord.com, https://www.bitbon.space/. Отже, цифровий актив[i] Bitbon[i] — це реалізація ТОВ «СІМКОРД» свого майнового права на запатентований ним спосіб управління майном.

Цифровий актив Bitbon є доступом до Соціальної мережі «Система Bitbon»[i], а одиниці Bitbon[i] — допуск (право на доступ) до зазначеної соціальної мережі, що містять певний обсяг доступу.

Ключовим для опису характеристики цифрового активу Bitbon в економіко-правовому полі є виклад таких пунктів:

1. Цифровий актив Bitbon як об’єкт правовідносин

Цифровий актив Bitbon за своєю формою — це компонент програмного продукту в формі коду для активації IT-Service Системи Bitbon[i], що в розумінні цивільного права є комп’ютерною програмою або програмним забезпеченням (ПЗ).

Це програмне забезпечення створено ТОВ «СІМКОРД» згідно з міжнародним сертифікатом «ISO 9001:2015 у сфері науково-дослідної діяльності в галузі розроблення та виробництва високонавантажених програмних рішень на базі технології розподіленого реєстру» як частина інфраструктури[i] Соціальної мережі «Система Bitbon».

У розумінні цивільного права комп’ютерна програма є об’єктом інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності належать ТОВ «СІМКОРД».

Об’єкт інтелектуальної власності для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) визначається як нематеріальний актив (НМА).

Цифровий актив Bitbon за змістом — це інформаційний ресурс «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»[i], що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД». Цей інформаційний ресурс є похідним від немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД» як необоротне майно, яке належить ТОВ «СІМКОРД» на праві власності.

Для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) інформаційний ресурс визначається як нематеріальний актив (НМА). Тобто ТОВ «СІМКОРД» є виробником товару — цифрового активу Bitbon, що за своєю специфікацією є нематеріальним активом.

2. Одиниці Bitbon

Одиниця Bitbon є інструментом управління, зокрема контролю та обліку майна, переданого в користування Учасникам[i] Соціальної «Система Bitbon». Одиниця Bitbon є доступом до функціональних можливостей Соціальної мережі «Система Bitbon», має мінову вартість і є елементом усіх транзакцій із обертання цифрових активів Користувачів[i] у цій соціальній мережі. Компанія ТОВ «СІМКОРД» створила 100 000 000 одиниць Bitbon, що відповідає 100% обсягу доступу до Соціальної «Система Bitbon». Додатковий випуск Bitbon не передбачено.

Одиниця Bitbon за своєю формою є елементом програмного забезпечення (ПЗ), що в розумінні цивільного права є об’єктом права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності належать ТОВ «СІМКОРД».

Об’єкт права інтелектуальної власності для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) визначається як нематеріальний актив (НМА).

Одиниця Bitbon за своїм змістом — це допуск (право на доступ) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД» як необоротне майно, яке належить ТОВ «СІМКОРД» на праві власності, а також доступ до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД».

Для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) інформаційний ресурс визначається як нематеріальний актив (НМА).

3. Регулювання правовідносин, об’єктом яких є цифровий актив Bitbon

Соціальна мережа «Система Bitbon» дозволяє своїм Користувачам вибудовувати взаємовідносини в межах норм зобов’язального права, а саме за допомогою правочинів на блокчейні (як сучасної вдосконаленої системи обліку) у вигляді протоколу цифрового активу[i], який за своєю суттю є інформаційним ресурсом[i], підсумковим документом проведення процедури оцифровування активу[i], що визначає певні атрибути та властивості цифрового активу, правила й умови його створення та обертання у Соціальній мережі «Система Bitbon», а також порядок виконання протоколу цифрового активу. До того ж цифровий актив Bitbon, виступаючи нематеріальним активом (НМА), водночас є інструментом здійснення обліку в Системі Bitbon. Це можливо завдяки тому, що цифровий актив Bitbon наділений міновою вартістю для рівноцінного обміну іншими цифровими активами в Соціальній мережі «Система Bitbon» і ведення різних видів діяльності в Соціальній мережі «Система Bitbon». Отже, у результаті функціонування Соціальної мережі «Система Bitbon» виникають правовідносини, що реалізуються в цифровому просторі та підпадають під категорію зобов’язальних із повною фіксацією їхнього складу (прав і обов’язків) у розподіленому реєстрі (блокчейн).

Отже, відносини, що виникають у процесі реалізації права власності на цифровий актив Bitbon, підлягають регулюванню нормами зобов’язального права1, що забезпечує обертання цифрового активу Bitbon у межах правового поля. Цей підхід пояснюється тим, що цифровий актив Bitbon як інформаційний ресурс містить у собі всю інформацію про права, обов’язки та відповідальність сторін щодо виконання взаємних зобов’язань, а також інформацію про створювача цифрового активу Bitbon і обертається в блокчейні у вигляді унікального ідентифікатора. Зі свого боку зобов’язальне право є підгалуззю цивільного права, що входить до структури національних правових систем і за своєю суттю встановлює нормативні вимоги до процесу руху цінності[i].

Водночас інформаційний ресурс «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» і цифровий актив Bitbon як його складова частина (допуск до сервісів Системи Bitbon) є регуляторами правовідносин між Учасниками Системи Bitbon, у яких об’єктом є цифровий актив Bitbon, а суб’єктами — його власники. Тобто можна говорити, що цифровий актив Bitbon є підтвердженням права його власника на спільне користування цінністю — інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon». Так само наявність в основі цифрового активу Bitbon цінності детерміновано таким основним принципом забезпечення функціонування Системи Bitbon, як Право на право[i], що дозволяє Користувачам Системи Bitbon оперувати правом на інформаційний ресурс, похідним від права на цінність, тимчасом як сама цінність знаходиться у її власника.

Використання цифрового активу Bitbon як регулятора відносин у Соціальній мережі «Система Bitbon» не суперечить принципам права та чинним законодавчим нормам правових систем, що дозволяє закріпити цифровий актив Bitbon у міжнародному правовому полі. Це забезпечує можливість спростити механізми господарського та цивільного обороту з огляду на використання цифрового активу Bitbon як нематеріального активу (НМА), а також не потребує ухвалення спеціального галузевого законодавства, спрямованого на врегулювання взаємовідносин суб’єктів, що виникають під час використання цифрового активу Bitbon.

Ознайомитися з економіко-правовою природою Системи Bitbon Ви можете, перейшовши за посиланням: https://www.bitbon.space/ua/economic-legal-nature-bitbon-system.

1 Зобов’язальне право — підгалузь цивільного права, норми якої регулюють відносини у сфері обороту цінностей (товарів, послуг, робіт тощо). На відміну від права власності, яке визначає факт приналежності майна певним особам, зобов’язальне право опосередковує процес руху цінності.