Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу» (далі — Додаток) визначає умови збору, порядок розрахунку, відрахування та розподілу сервісних зборів у Системі Bitbon.

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом регулювання цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon (далі — Користувач), що виникають у процесі відрахування сервісних зборів у Системі Bitbon (далі — сервісний збір).

2. Цим Додатком встановлюються перелік сервісних зборів, порядок їх розрахунку, відрахування та розподілу в Системі Bitbon.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Сервісні збори в Системі Bitbon

Стаття 4. Сервісний збір у Системі Bitbon

1. Згідно з пунктом 1 Положення 12 Публічного контракту Системи Bitbon у Системі Bitbon встановлено сервісний збір, що відраховується Користувачами, зокрема з метою підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon.

2. Сервісний збір становить певну кількістю одиниць цифрового активу, відрахування якої є реалізацією механізму надання Користувачу Системи Bitbon доступу до функціональних можливостей Системи Bitbon. Сервісний збір складається з двох частин: інфраструктурний збір та операційний збір.

Глава 4. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon

Стаття 5. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon і базова ставка сервісного збору

1. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon (далі — інфраструктурний збір) становить частину сервісного збору за користування інфраструктурою Системи Bitbon, що є обов’язковим та відраховується у вигляді одиниць Bitbon.

2. Значення інфраструктурного збору встановлюється у базових ставках сервісного збору (далі — базова ставка, або БС).

3. Базова ставка є вихідним значенням для розрахунку сервісного збору, вираженим у вигляді одиниць Bitbon.

4. Інфраструктурний збір установлений із метою підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon.

Стаття 6. Порядок визначення базової ставки сервісного збору

1. Базова ставка визначається автоматично з використанням спеціалізованого механізму розрахунку, що враховує динаміку кошика із національних валют. У механізм розрахунку базової ставки закладено принцип, що дозволяє забезпечувати стабільність базової ставки відносно валют різних держав у разі зміни вартості Bitbon.

2. Механізм розрахунку базової ставки опубліковано на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon у розділі Аудит і статистика на сайті https://www.bitbon.space.

3. До моменту реалізації механізму автоматичного розрахунку базової ставки, передбаченого в Дорожній карті Системи Bitbon, базова ставка встановлюється першим Оператором Системи Bitbon на рівні 0,001 Bitbon.

Стаття 7. Значення інфраструктурних зборів у Системі Bitbon

1. Значення інфраструктурних зборів за користування функціями базових сервісів Системи Bitbon (далі — базовий сервіс) встановлюються першим Оператором Системи Bitbon.

2. За користування функціями базових сервісів установлено такі значення інфраструктурних зборів:

Перекази одиниць Bitbon

Функція
Інфраструктурний збір
Перекази одиниць Bitbon
100 БС

Управління Assetbox

Функція
Інфраструктурний збір
Створення Assetbox
300 БС
Зміна властивостей Assetbox (Icon, Info, Alias)
10 БС

* Актуальне значення базової ставки відносно Bitbon доступне в розділі Аудит і статистика.

3. Перелік установлених інфраструктурних зборів не є вичерпним і доповнюватиметься в ході розширення функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 8. Порядок та умови відрахування інфраструктурного збору в Системі Bitbon

1. Доступ до конкретного базового сервісу надається автоматично після відрахування інфраструктурного збору.

2. Інфраструктурний збір вважається відрахованим із моменту зарахування на Assetbox фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon.

3. Інфраструктурний збір відраховується у вигляді одиниць Bitbon.

4. Округлення значення інфраструктурного збору відбувається у восьмому знаку після коми у більший бік.

5. За перекази з фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon та фонду провайдингу Системи Bitbon інфраструктурний збір не відраховується.

Стаття 9. Порядок розподілу інфраструктурного збору в Системі Bitbon

1. Із фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon інфраструктурний збір розподіляється відповідно до пункту 2 Положення 12 Публічного контракту Системи Bitbon.

2. Розподіл інфраструктурного збору з фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon здійснюється кожні 72 години.

Глава 5. Операційні збори в Системі Bitbon

Стаття 10. Операційний збір

1. Операційний збір у Системі Bitbon (далі — операційний збір) становить частину сервісного збору за користування сервісами Користувачів Системи Bitbon.

2. Умови збору, порядок розрахунку, відрахування та розподілу операційних зборів установлюються правилами й умовами користування конкретним сервісом Користувача.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 6. Загальні та інші умови

Стаття 11. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори.

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності з моменту публікації.

Стаття 12. Інші умови

1. Оператори прагнуть підтримувати безперебійне функціонування компонентів і базових сервісів. Користуючись інфраструктурою Системи Bitbon, Користувач погоджується з тим, що існує імовірність збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування й обмеження доступу до функціональних можливостей компонентів та/або базових сервісів загалом або в будь-якій їх частині.

2. Якщо через збій у роботі компонентів та/або базових сервісів сервісний збір не було відраховано, то такий сервісний збір підлягає відрахуванню.

3. Користувач не повинен користуватися компонентами та базовими сервісами, якщо не погоджується з правилами й умовами відрахування та розподілу сервісного збору, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon та/або цим Додатком загалом або в будь-якій їх частині.

4. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає погодження Користувача з правилами й умовами відрахування та розподілу сервісного збору, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon і цим Додатком.